• امروز شنبه, 04 بهمن 1399 - Sat 01 23 2021
  • شورای اسلامی روستای باغ آسیا

    تاریخه فرش

    تاریخچه صنعت فرش

    گناباد يكی از شهرهای قديمی ايران است و بنای آن را به شاهان هخامنشی نسبت ميدهند. ابن حوقل آن را ينابد، مقدسی جنابذ خوانده است. حمدالله مستوفی از طول و عمق كاريزهای آن و همچنين از غلات و مرغوبيت ابريشم آن ياد كرده است. در اوايل سلسله صفويه نيز مدتها محل درگيری بين ايران و ازبكان بود. در اوايل قرن سيزدهم هجری ايل شيبانی كه رابطه حسنه ای با سلسله قاجاريه نداشتند، گناباد را تصرف كردند و تا حدود سبزوار پيش رفتند. مسجد جامع از آثار تاريخی مشهوری می باشد كه متعلق به اوايل قرن هفتم هجری است.